Garantija ir piemērojama UAB Amidomis (KAMDOCLUB veikalos Lietuvā) iegādātām precēm. Garantija sāk
darboties no preces pārdošanas/nodošanas datuma, ja līgums neparedz citādāk. Iekārtas garantijas laiks tiek
norādīts pirkuma dokumentā. UAB Amidomis patur tiesības atteikties piemērot garantiju, ja tiek pārkāpti
zemāk minētie garantijas noteikumi un (vai) preces lietošanas instrukcija. Ja pārdevējs nomaina iekārtu vai tās
komplektējošo detaļu garantijas laikā, tad jaunai iekārtai vai komplektējošai detaļai turpinās esošais garantijas
termiņš.

Garantijas apkalpošanas noteikumi:

 1. Iesniedzot preci garantijas remontam, pircējam kopā jāiesniedz pirkuma dokuments (kases čeks un/vai
  PVN rēķins).
 2. Preces jāiesaiņo iesaiņojumā, kas nodrošina drošu pārvadāšanu. Ja preces tiek piegādātas bez
  iesaiņojuma, Pārdevējs nenes atbildību par mehāniskiem bojājumiem, kas radušies pārvadāšanas laikā.
 3. Preces vai to sastāvdaļas pārdevējs pieņem, sastādot preču pieņemšanas - nodošanas aktu. Viens akta
  eksemplārs tiek nodots klientam.
 4. Preces nevar atgriezt bez dokumenta (pieņemšanas - nodošanas akts). Ja tiek pazaudēts pieņemšanas -
  nodošanas akts, nepieciešams personu apliecinošs dokuments.
 5. Lai saņemtu garantijas apkalpošanu, lūdzu, sazinieties ar tuvāko UAB Amidomis filiāli, kas atrodas
  Birželio 23osios g. 15, Viļņā.
 6. Bojājumam neapstiprinoties, vai (un) esot bojājumiem, kuriem netiek piemērotas garantijas saistības
  un bezmaksas apkalpošana, visus izdevumus, kas saistīti ar preces transportēšanu uz remontu,
  bojājuma konstatēšanu kā arī remontu, klients apmaksā pats personīgi.
 7. Garantijas laikā ražotāja vainas dēļ konstatētu bojājumu novērš ražotāja pilnvarotais pārstāvis (UAB
  Amidomis) saprātīga termiņa laikā no preces atdošanas brīža pilnvarotajam pārstāvim. UAB
  Amidomis neuzņemas atbildību par kavēšanos vai saistību neizpildi, kas rodas kāda incidenta un/vai
  ārkārtas gadījuma dēļ, kuru UAB Amidomis nevar kontrolēt, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar dabas
  katastrofām, ugunsgrēkiem, valdības ierobežojumiem, streikiem, nosūtīšanas kavējumiem vai
  samazinātiem materiālu resursiem. UAB Amidomis mērķis – pēc iespējas ātrāk un operatīvāk novērst
  iespējamos preces defektus, tādēļ UAB Amidomis, esot vajadzībai, centīsies maksimāli izmantot visus
  pieejamos resursus problēmas risināšanai.
 8. Preces tiek apmainītas vai tiek atdota samaksātā nauda, ja bojājumus, kuri radās garantijas laikā, nav
  iespējams novērst.
 9. Saņemot preci, noteikti pārbaudiet, vai tiek atdota visa atnestās preces komplektācija. Pretenzijas par
  preces komplektāciju vēlāk netiks pieņemtas.
 10. Ja pēc preces remonta par preces saņemšanas iespēju informētais klients nepaņem preci 6 mēnešu
  laikā no remonta pabeigšanas brīža, UAB Amidomis ir tiesīgs preci ilgāk vairs neuzglabāt.

Garantijas saistības neattiecas uz šādiem gadījumiem:


 1. Bojājumi dabas katastrofu (zibens, plūdi, zemestrīce, ugunsgrēki), nepareizu ekspluatācijas apstākļu,
  apzinātas vai nolaidīgas lietošanas dēļ.
 2. Gadījumā, ja rodas darbības traucējumi neatļautu, neatbilstošu sprieguma avotu, elektrisko tīklu
  darbības traucējumu dēļ.
 3. Ierīces lietošanas norādījumu neievērošana, kā norādīts ierīces rokasgrāmatā.
 4. Bojājumi, kas radušies ierīces krišanas, trieciena vai ierīces pārvadāšanas laikā, kad to pārvieto pats
  klients.
 5. Parādoties bojājumam, tie tiek laboti ne ar UAB Amidomis pilnvarotā servisa/personas starpniecību.
 6. Prece tika tīši sabojāta vai izjaukta.
 7. Ja darbības traucējumu iemesls ir palīgmateriālu, piederumu lietošana, kurus nav rekomendējis UAB
  Amidomis.
 8. Garantija neattiecas uz skrāpējumiem, iespiedumiem, nolūzumiem, plaisām vai nelielām kosmētiskām
  plaisām uz ārējās glazūras, kas neietekmē grila darbību.
 9. Tādas vielas, kā hlors, rūpnieciski izgarojumi, ķimikālijas, mēslojums, pārāk liels mitrums, zāliena pesticīdi un sāls var kaitēt metāla krāsai un ar to pārklātajām detaļām. Tādēļ metāla, nerūsējošā tērauda un čuguna detaļām, piemērojamā garantija neattiecas uz rūsas, oksidācijas, izbalēšanas un/vai citiem defektiem.
 10. Ja uz grila vai grilā iekšā tiek lieti aizdedzināšanas šķidrumi, garantija tiek anulēta. Ja grils tiek
  kurināts ar malku vai citu nepiemērotu kurināmo, garantija tiek anulēta. Grila iekuršanai
  jāizmanto augstas kvalitātes ogles. Uzsveram – aizliegts lietot aizdedzināšanas šķidrumus un
  malku.

Kam un uz kādu termiņu attiecas garantija:

Fiziskas personas Juridiskas personas (lietošana komerciāliem
mērķiem)
Neierobežota garantija keramikas korpusam
2 gadu garantija kurtuvei
1 gada garantija keramikas korpusam
1 gada garantija termometriem 1 gada garantija kurtuvei
2 gadu garantija keramiskajiem grila
aksesuāriem
1 gada garantija termometriem
2 gadu garantija visām grila metāla detaļām un
aksesuāriem
1 gada garantija keramiskajiem grila
aksesuāriem
1 gada garantija ugunsizturīgai blīvei 1 gada garantija visām grila metāla detaļām un
aksesuāriem
1 gada garantija grila sānu galdiem 1 gada garantija ugunsizturīgai blīvei un grila sānu galdiem

 Ja rodas problēmas ar preces darbību - noteikti sazinieties ar mums pa tālruni vai e-pastu. Iespējams, mēs
spēsim ietaupīt Jūsu vērtīgo laiku un novērst problēmu attālināti!